MILJÖ

I stort sett allt Elbolaget gör påverkar på ett eller annat sätt vår miljö och vårt samhälle. Som installatör blir vi ofta involverade i tidiga skeden i projekten. Det ger oss möjlighet att påverka, men också skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka.

Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet. 

Elbolaget har en decentraliserad organisation med ett delegerat ansvar för genomförandet av uppdragen. Varje enskild medarbetare ansvarar för att leverera kundanpassade lösningar med högt kunskapsinnehåll till rätt kvalitet och till nytta för kundens affär.

kvalitet_water.jpg

Elbolaget strävar efter att vara ett ledande installationsföretag inom såväl kvalitets- som miljöområdet. Dessa frågor är därför centrala i alla våra verksamheter och i alla våra beslut. Miljöarbetet grundar sig på varje medarbetares kunskaper, insikt och engagemang.

Elbolaget strävar efter att alltid kunna möta kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, tillgänglighet och leveransprecision.Det handlar om att vi alltid ska leverera en produkt eller tjänst som uppfyller ställda krav på kvalitet, miljö, tid och pris.

Elbolaget påverkar huvudsakligen miljön genom val av produktsortiment, transporter av produkter och material. Som ett led i miljöarbetet har alla led miljöinventerats - från materialhantering, uppvärmning och belysning till transporter med företagets bilar.

Ett antal områden har bedömts vara särskilt viktiga i miljöarbetet och Elbolaget har fastlagt tydliga riktlinjer kopplade till dessa områden.

Hållbarhet för Elbolaget är bland annat:
  • Effektivisera utnyttjandet av transporter.

  • Arbeta för ett bättre energiutnyttjande.

  • Öka återvinningsgraden av avfall.

  • Genom utbildning öka kunskaperna om produktsortimentets miljöpåverkan.

icon 12638
Gårdsfogdevägen 14
168 78 BROMMA

phone symbol 1
08-410 929 20

company 512
OrgNr. 556748-5775
BG 9257-7512